Βραβευμένη Εκπαιδευτική Πλατφόρμα iLearn

Η χρήση των ψηφιακών μέσων και της τεχνολογίας έχουν αναδιαμορφώσει την καθημερινότητα και τις αντιλήψεις του σύγχρονου κόσμου. Σε επίπεδο επικοινωνίας, εργασίας και διασκέδασης η διείσδυση των τεχνολογικών επιτευγμάτων έχει σχηματίσει νέες ανάγκες και κυρίως νέες δυνατότητες με συνέπεια την εξελικτική πορεία ως προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό το οποίο παραμένει στάσιμο από πολλές απόψεις είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος διδάσκεται. Το παραδοσιακό σχολείο θεωρείται ως αναποτελεσματικό και βαρετό από πολλούς μαθητές με τις περισσότερες σχολικές μονάδες να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα γύρω από την εύρεση μεθόδων κινητοποίησης των εκπαιδευομένων (Lee & Hammer, 2011).

Το QLS αντιλαμβανόμενο τις προκλήσεις για τις ανάγκες των μαθητών του 21ου αιώνα προχώρησε στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Διαδικτυακής μάθησης QLSiLearn.

Η εκπαιδευτική αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης το οποίο στοχεύει στην μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια σύγχρονη προσέγγιση η οποία συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά ψυχαγωγείται και μαθαίνει.

Η παιχνιδοποίηση είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητά μας. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το QLSετοίμασε για τους μαθητές του μια νέα εμπειρία μάθησης. Μέσω της πλατφόρμας QLSiLearn, γίνεται χρήση των μηχανισμών της παιχνιδοποίησης αξιοποιώντας τα πολλαπλά οφέλη που αυτή επιφέρει, προσφέροντας στους μαθητές του την δυνατότητα να βιώσουν μια ψυχαγωγική και συνάμα επωφελή εκπαιδευτικά εμπειρία.

 

Βρείτε μας

Go to top